usttarf3
 
2008-2009 İşletme Bölümü Mezunları

İстигамят: ИИ 020000 Мцщяндис игтисадиййаты вя идаряетмя
İхtисас: ИИ 020400 Бизнесин тяшкили вя идаряеdilmяsi (İшлятмя)
IV курс,  тцрк бюлмяси
Adi diplom

No Soyadı, Adı, ata adı Qrup d/h- ö/ə tarix
1 Uzunsinan  Nihat Kadir İ-7 ö/ə 16.06.2009
2 Göz Osman Mustafa İ-7 ö/ə 16.06.2009
3 Özyılmaz Mesut Davut İ-7 ö/ə 16.06.2009
4 Akdağ Harun Haci İ-7 ö/ə 16.06.2009
5 Denli Ahmet İhsan Askeri İ-7 ö/ə 16.06.2009
6 Tokgöz Murat Salim İ-7 ö/ə 16.06.2009
7 Arabacı Erdal Hüsnü Aybar İ-9 ö/ə 16.06.2009
8 Ekinci Veysi Yasin İ-7 ö/ə 16.06.2009
9 Karataş Süleyman Mustafa İ-7 ö/ə 16.06.2009
10 Düzgün Mert Abdullah Bekir Nazmi İ-8 ö/ə 16.06.2009
11 Söğümsüz Ali Süleyman İ-8 ö/ə 16.06.2009
12 Ayanoğlu Burak Burhanettin İ-8 ö/ə 16.06.2009
13 Önden İmran Mustafa İ-8 ö/ə 16.06.2009
14 Şimşek Görkem Erdal İ-8 ö/ə 16.06.2009
15 Küçükaydın Gökhan Ali İ-7 ö/ə 16.06.2009
16 Tandoğan Ercan Cengiz İ-9 ö/ə 16.06.2009
17 Gezer Adem Hamza İ-9 ö/ə 16.06.2009
18 Yılmaz Murat Sezer Gürsel İ-8 ö/ə 16.06.2009
19 Fırat Bora Hüseyin Kazi 10a ö/ə 16.06.2009
20 Arkut Egemen Muharrem İ-7 ö/ə 16.06.2009
21 Ekiz Gökhan Birol İ-8 ö/ə 17.06.2009
22 Soyarslan Ömer Mahmut İ-8 ö/ə 17.06.2009
23 Durukan Ümmühan  Ramazan Baran İ-9 ö/ə 17.06.2009
24 Hazan Said Şahin İ-9 ö/ə 17.06.2009
25 Efe Mustafa Onur  Ercan İ-9 ö/ə 17.06.2009
26 Bardakcı Hasan Ahmet İ-7 ö/ə 17.06.2009
27 Demirtaş Mustafa  Rüştü Yusuf İ-7 ö/ə 17.06.2009
28 Aktaş  Ali Devran Kazım İ-9 ö/ə 17.06.2009
29 Atacık Azmi Mustafa İ-8 ö/ə 17.06.2009
30 Sobacı  İsmail Nezir İ-9 ö/ə 17.06.2009
31 Demir  Zafer  Nureddin İ-9 ö/ə 17.06.2009
32 Kanber  Mustafa Selahattin İ-9 ö/ə 17.06.2009
33 Kıbrıslıgil Kaan Yusuf İ-9 ö/ə 17.06.2009
34 Çallı Muhammet Ali İhsan İ-8 ö/ə 17.06.2009
35 Özlük Emre Şakir İ-9 ö/ə 17.06.2009
36 Taşkan Mustafa Haki Arif Kemal İ-9 ö/ə 17.06.2009
37 Demir Abdullah İsmail İ-7 ö/ə 17.06.2009
38 Makinist  Cihan Aydın İ-7 ö/ə 17.06.2009
39 Güler Mustafa Attila İ-9 ö/ə 17.06.2009
40 Tikniz Yakup Ahmet İ-5 ö/ə 17.06.2009
41 Koç Ömer   Mustafa     İ-8 ö/ə 18.06.2009
42 Mazalu Esvet Abdulkadir İ-7 ö/ə 18.06.2009
43 Göktaş Sami Hasan İ-8 ö/ə 18.06.2009
44 Kangalcı Emre Hayrettin İ-9 ö/ə 18.06.2009
45 Akbulut Orhan Sabri İ-9 ö/ə 18.06.2009
46 Yaylacı  Hakan Cumali İ-9 ö/ə 18.06.2009
47 Coşkun Ceyhun  Kamil 15 ö/ə 18.06.2009
48 Akgül Osman İbrahim İ-1 ö/ə 18.06.2009
49 Yılmaz Erkan Nadir İ-7 ö/ə 18.06.2009
50 Durmuş Akın Nurettin İ-7 ö/ə 18.06.2009
51 Gürel Selin  Hasan 15 ö/ə 18.06.2009
52 Polat Çağlar Ziya İ-4 ö/ə 18.06.2009
53 Vahabov Orxan Mirəli İ-1 ö/ə 18.06.2009
54 Hüseynov Amal Fərmail İ-7 ö/ə 18.06.2009
55 Cavadova Məlahət Əli İ-7 d/h 18.06.2009
56 Aslanova Səidə İlham İ-8 d/h 18.06.2009
57 Mehdiyeva Ləman Ağalı İ-8 ö/ə 18.06.2009
58 Nəbiyeva Yelena  Zakir İ-8 ö/ə 18.06.2009
59 Hacıyev Dərya Tərlan İ-9 d/h 18.06.2009
60 Həmidova Leyla Aqil İ-9 d/h 18.06.2009
61 Abudzadə Rəşad  Adil İ-7 ö/ə 18.06.2009
62 Abdullayev Elçin Nizami İ-7 ö/ə 18.06.2009
63 Əliyev Yusif  Əli İ-7 d/h 18.06.2009
64 Quliyev İsmayıl Səməd İ-8 ö/ə 18.06.2009
65 Əliyeva Nurlanə Məmməd İ-9 ö/ə 18.06.2009
66 Əliyev Altay Vaqif İ-9 d/h 18.06.2009
67 Mustafayev İlqar  Valeh İ-7 d/h 18.06.2009
68 Nəcəfov Elvin Fikrət İ-7 ö/ə 22.06.2009
69 Abdullayev Vüqar Məhəmməd İ-7 d/h 22.06.2009
70 Əkbərov Cavid Təbiyyət İ-8 ö/ə 22.06.2009
71 Davudov Qədir Davud İ-8 d/h 22.06.2009
72 Məmmədov Süleyman Rafiq İ-9 ö/ə 22.06.2009
73 Əkbərov Müşfiq  Şükür İ-8 ö/ə 22.06.2009
74 Fərəcov Sərxan Bahadur İ-8 d/h 22.06.2009
75 Hüseynov Şamil Məzahir İ-4 ö/ə 22.06.2009
76 İbadov Elsever Əlsoltan  İ-7 d/h 22.06.2009
77 Xəlilova Günel Məcid İ-7 ö/ə 22.06.2009
78 Əfəndiyev Pərvin Nəriman İ-9 ö/ə 22.06.2009
79 Xəlilov Sənan  Əliövsət İ-9 d/h 22.06.2009
80 Qədirov Tural  Asim İ-1 d/h 22.06.2009
81 İsmayılov Natiq Tofiq İ-6 ö/ə 22.06.2009

Dekan müavini                                      dos.A.A.Quliyev

 
  Hakkımızda
  İşletme Fakültesi
  İdari Kadro
  Akademik Kadro
  Akademik Takvim
  Mezunlar Listesi
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _